Towarowe Biuro Duet

Regulamin

Polskie Ogólne Warunki Nr. I w Handlu Zbożem, Oleistymi i Surowcami do Produkcji Pasz

Polskie Ogólne Warunki Nr. I w Handlu Zbożem, Oleistymi i Surowcami do Produkcji Pasz
Nowy zbiór przepisów obowiązujący dla wszystkich transakcji dokonanych po 01 stycznia 2009

I Wprowadzenie

Zespół roboczy Grupy Handlowców Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz po konsultacji z zainteresowanymi kołami gospodarczymi wprowadza Polskie Ogólne Warunki Nr. I w Handlu Zbożem, Oleistymi i Surowcami do Produkcji Pasz. Dokument ten nie jest obligatoryjny, lecz jest jedynie zalecany do stosowania w handlu przez wszystkich uczestników rynku zbożowo-paszowego oraz nasion oleistych.
Zakres zastosowania warunków obejmuje:
a) transakcje towarami rolnymi i pozyskanymi z nich produktami, jak mąka, otręby
b) transakcje surowcami do produkcji pasz i nawozami sztucznymi
c) transakcje związane z transportem, ubezpieczeniem oraz magazynowaniem wyżej wymienionych produktów
Polskie Ogólne Warunki Nr. I w Handlu Zbożem, Oleistymi i Surowcami do Produkcji Pasz obejmują wszystkie transakcje dokonane po 01 stycznia 2009 roku.

II Umowa

§ 1 Potwierdzenie

1. Wystawienie i wymiana dokumentów potwierdzających transakcję pomiędzy stronami lub wystawienie potwierdzeń przez maklerów powoduje, i treść tych dokumentów jest rozstrzygająca dla stron porozumienia, a wcześniejsze uzgodnienia tracą swą moc prawną. Wystawione przez maklerów potwierdzenia transakcji lub umowy muszą być podpisane przez obie strony.
2. Jeśli po zawarciu umowy mają miejsce jakiekolwiek ustalenia ustne, zachowują one ważność tylko wtedy, jeżeli zostaną one niezwłocznie potwierdzone pisemnie przynajmniej przez jedną ze stron umowy. Brak niezwłocznego pisemnego sprzeciwu wobec takiego potwierdzenia powoduje, i uważa się je za zatwierdzone.

§ 2 Przejęcie umowy

1. Cesja praw i obowiązków z umowy na stronę trzecią może nastąpić ze skutkiem prawnym tylko za pisemną zgodą stron umowy.
2. Należności pieniężne mogą zostać scedowane bez zgody drugiej strony umowy, chyba ze umowa stron lub przepisy szczególne dotyczące wierzytelności danego rodzaju ograniczają możliwość cesji.

III Termin wykonania umowy przy umowach na dostaw

§ 3 Dostawa

1. Dostarczenie towaru następuje stosownie do uzgodnionego terminu dostawy wg wyboru dokonanego przez Sprzedającego. Towar jest dostarczany i odbierany według następujących określeń:
a) „dostawa natychmiastowa” - oznacza dostawę w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy;
b) dostawa „niezwłoczna” - w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy;
c) „dostawa na początku miesiąca” - od 1 do 10 dnia danego miesiąca;
d) „dostawa w środku miesiąca” - od 11 do 20 dnia danego miesiąca;
e) „dostawa na koniec miesiąca” - od 21 do końca danego miesiąca;
f) „dostawa 1 połowa miesiąca” - od 1 do 15 dnia danego miesiąca;
g) „dostawa 2 połowa miesiąca” - od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca,
h) „dostawa w ciągu danego miesiąca” - w ciągu danego miesiąca;
i) „dostawa w ciągu okresu dwóch miesięcy” - w ciągu dwóch miesięcy w dowolnym dniu lub dowolnych dniach;
j) „dostawa w czasie dłuższym ni jeden miesiąc” - np. styczeń/maj w ciągu każdego miesiąca w mniej więcej równych miesięcznych partiach;
k) „dostawa sukcesywna” – w ciągu uzgodnionego terminu dostawy w mniej więcej równych ilościach.
2. Dopuszcza się uzgodnienie innych terminów dostawy.
3. O ile ostatnim dniem terminu dostawy wg punktu 1. c) do j) jest sobota, niedziela bądź dzień ustawowo uznany za świąteczny, to ostatnim dniem terminu dostawy jest dzień roboczy następujący po dniu świątecznym.

§ 4 Harmonogram dostaw

1. Kupujący zobowiązany jest do wystawienia wykonalnego harmonogramu dostaw przy umowach z następującym określeniem:
„natychmiast” - w dniu zawarcia umowy bez wezwania ze strony Sprzedającego;
„niezwłocznie” - w ciągu trzech dni roboczych po zawarciu umowy bez wezwania ze strony Sprzedającego;
„Dostawa w ciągu określonego czasu” (§3 pkt. 1.c) do k) - w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od Sprzedającego. Wezwanie może nastąpić najwcześniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem terminu dostawy. Wcześniej wystawiony harmonogram dostaw nabiera mocy prawnej dopiero na trzeci dzień roboczy przed rozpoczęciem terminu dostawy. Harmonogram uważa się za zaakceptowany, jeżeli Sprzedający nie wniesie zastrzeżeń w ciągu jednego dnia roboczego od jego otrzymania.
2. Kupujący ma prawo do zmiany wystawionego harmonogramu dostaw. Każdorazowa zmiana harmonogramu dostaw musi być zaakceptowana przez obie strony.
3. Brak wystawienia przez Kupującego harmonogramu dostaw w terminach przewidzianych w ustępie 1. upoważnia Sprzedającego (po bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu dodatkowego (§13)) do skorzystania z przysługującego mu prawa tytułem niewykonania umowy, wynikającego z § 14.

§ 5 Dostawa transportem kolejowym

1. Sprzedający jest zobowiązany zamówić na rachunek i ryzyko Kupującego wagony, dostarczyć towar do wagonu oraz poprawnie załadować i rozmieścić towar w wagonie na swój koszt.
2. Podstawienie wagonów przez kolej niezgodnie z terminem, przedłuża termin dostawy o czas ich niepodstawienia. Sprzedający powiadamia o tym niezwłocznie Kupującego.
3. Sprzedający jest zobowiązany sprawdzić podstawione wagony przed ich załadunkiem i potwierdzić ich zdatność do załadunku. Za szkody, wynikające z niedopełnienia tego obowiązku odpowiada Sprzedający i jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania dla Kupującego.
4. Sprzedający odpowiada za zamknięcie i zaplombowanie wagonu.

§ 6 Dostawa transportem drogowym

1. Oświadczenie Kupującego, i przyjęcie towaru odbędzie się transportem drogowym, uważa się za obowiązujące. Sprzedający informuje Kupującego niezwłocznie po wpłynięciu takiego oświadczenia o miejscu załadunku. Przy „natychmiastowej” i/lub „niezwłocznej” dostawie (§ 3 pkt. 1, a) i b)) Kupujący przyjmuje towar w terminie odpowiednim do terminów wymienionych w tym paragrafie. We wszystkich pozostałych wypadkach (§ 3 pkt. 1 c) do k)) Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru w ilościach zdefiniowanych w harmonogramie dostaw.
2. W wypadku, gdy towar nie zostanie postawiony do dyspozycji Kupującego w ustalonym miejscu załadunku, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie koszy, jakie powstały w związku z niezaładowaniem pojazdu.
3. Pojęcie „transport drogowy” bez bliższego zdefiniowania środka transportu obejmuje wszystkie pojazdy przeznaczone do przewozu towarów masowych z wyjątkiem pojazdów specjalistycznych. Użycie tego środka transportu musi zostać wyraźnie uzgodnione.
4. Sprzedający jest zobowiązany sprawdzić podstawione samochody przed ich załadunkiem i potwierdzić ich zdatność do załadunku. Za szkody, wynikające z niedopełnienia tego obowiązku odpowiada Sprzedający i jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania dla Kupującego.

IV Terminy wykonania umowy przy umowach na odbiór

§ 7 Odbiór

1. Jeśli towar sprzedaje się na odbiór w ciągu danego okresu czasu, Kupujący ma prawo do zażądania postawienia towaru do dyspozycji przez Sprzedającego w dowolnym dniu roboczym w tym okresie czasu. Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego postawienia towaru do dyspozycji z chwilą otrzymania wezwania do postawienia towaru do dyspozycji od Kupującego, w ilości zgodnej z zapisami umowy lub z harmonogramem odbiorów.
2. Obowiązują tutaj przepisy regulujące termin odbioru odpowiednio do słownika zamieszczonego w załączniku nr IV.

§ 8 Harmonogram odbiorów

1. Harmonogram odbiorów musi umożliwić Kupującemu podstawienie środka transportu, załadowanie i odebranie towaru od Sprzedającego w zależności od terminu realizacji umowy, przy umowach z następującym określeniem:
„natychmiast” - w dniu zawarcia umowy bez wezwania ze strony Kupującego; „niezwłocznie” - w ciągu trzech dni roboczych po zawarciu umowy bez wezwania ze strony Kupującego;
„Odbiór w ciągu określonego czasu” (§3 pkt. 1.c) do k) - w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od Kupującego. Wezwanie może nastąpić najwcześniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem terminu dostawy. Wcześniej wystawiony harmonogram dostaw nabiera mocy prawnej dopiero na trzeci dzień roboczy przed rozpoczęciem terminu dostawy.
2. Harmonogram uważa się za zaakceptowany, jeżeli Sprzedający nie wniesie zastrzeżeń w ciągu jednego dnia roboczego od jego otrzymania.
3. Sprzedający ma prawo do zmiany wystawionego harmonogramu odbiorów. Każdorazowa zmiana harmonogramu odbiorów musi być zaakceptowana przez obie strony.
4. Jeżeli Sprzedający nie przekaże Kupującemu harmonogramu odbiorów w ciągu uzgodnionego terminu, Kupujący ma prawo po bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu dodatkowego zgodnie z § 13 do skorzystania z praw z tytułu niewykonania umowy zgodnie z § 14.

§ 9 Towary w magazynie

Jeżeli towar składowany w magazynie jest do odebrania w określonym terminie, to po upływie tego terminu wszelkie koszty i ryzyko przechodzą na Kupującego. Po upływie terminu odbioru, w przypadku konieczności odseparowania towaru, Sprzedający jest uprawniony do zlecenia przeważenia, odseparowania towaru i naliczenia składowania na koszt Kupującego. O ile Sprzedający nie skorzysta z tego prawa, za wagę ostateczną, uważa się tą wagę, którą określono w zapisie umowy.

V Przepisy ogólne dla powyżej wymienionych rodzajów umów

§ 10 Miejsce wykonania dostawy/odbioru

1. Miejscem wykonania dostawy / odbioru jest miejsce wydania towaru Kupującemu zgodnie z warunkami umowy.
2. Jeśli miejsce wykonania dostawy/odbioru nie jest sprecyzowane w umowie, to obowiązują określenia zgodne z definicjami w rozumieniu Incoterms, wersja 2000 wraz z dokonanymi w późniejszych wersjach zmianami. O kreślenia Incoterms zawarte są w słowniku w załączniku nr IV.

§ 11 Fracht i ryzyko transportowe

1. W przypadku transakcji ex Works lub FCA z załadunkiem na wagon lub samochód, miejscem wykonania umowy jest miejsce wydania towaru Kupującemu. Kupujący ponosi koszty frachtu oraz ryzyko transportowe związane z odbiorem towaru z terenu Sprzedającego.
2. Przy transakcjach CPT, CIP, DDU, DDP z klauzulami „z dostawą do miejsca przeznaczenia” , lub „koszty frachtu ponosi Sprzedający” – miejscem wykonania umowy jest miejsce wydania towaru Kupującemu. Koszty frachtu oraz wszelkie inne koszty, jak równie ryzyko transportowe dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia określonego w umowie ponosi Sprzedający.

§ 12 Termin wykonania umowy

1. Sprzedający wykonuje umowę w terminie, w momencie przekazania towaru przewoźnikowi, a przy sprzeda y z dostawą do danego miejsca przeznaczenia, w momencie przekazania towaru w miejscu przeznaczenia. 2. Za dowód terminu przekazania towaru uważa się datę dokumentu transportowego, o ile nie udowodniono nieprawidłowości tej daty.

VI Niewykonanie umowy

§ 13 Termin dodatkowy

1. W zwłoce znajduje się ten, kto w ciągu uzgodnionego terminu nie wykonuje swoich zobowiązań.
2. W przypadku nie wykonania umowy w terminie, strona będąca w zwłoce uprawniona jest po upływie terminu wykonania umowy, do wnioskowania pisemnie (§ 36) o udzielenie terminu dodatkowego. Wniosek o termin dodatkowy winien być przekazany drugiej stronie, która nie jest w zwłoce najpóźniej do godz. 16 pierwszego dnia roboczego po upływie terminu wykonania umowy. Strona nie będąca w zwłoce zobowiązana jest do udzielenia terminu dodatkowego zgodnie z pkt 3.
3. Czas trwania terminu dodatkowego dla dostawy towaru wzgl. jego odbioru wynosi:
a) dwa dni robocze, jeżeli w umowie uzgodniono - „dostawa natychmiastowa”
b) trzy dni robocze, jeżeli w umowie uzgodniono - „dostawa niezwłocznie” lub uzgodniony termin wykonania umowy wynosi mniej ni jeden miesiąc
c) pięć dni roboczych, jeżeli termin wykonania umowy wynosi jeden lub więcej miesięcy
4. Ter min dodatkowy na uiszczenie zaległej zapłaty wynosi trzy dni robocze (§ 31 ustęp 2).
5. Ter min dodatkowy na wystawienie harmonogramu dostaw lub odbiorów wynosi jeden dzień roboczy.
6. Jeżeli termin dodatkowy zdeklarowano jeszcze przed upływem terminu wykonania umowy to termin dodatkowy zaczyna się liczyć od pierwszego dnia po upływie terminu wykonania umowy.
7. Wydłużony termin dodatkowy jest prawomocny i obowiązuje zgodnie z jego udzieleniem.
8. Udzielenie terminu dodatkowego nie jest wymagane, jeżeli:
a) towar jest sprzedany jako towar „do dyspozycji”, „towar na magazynie” odpowiednio do § 9.
b) jeżeli uzgodniono, i umowa będzie wykonana konkretnego, uzgodnionego dnia (transakcja na określony dzień) albo też od konkretnego, uzgodnionego dnia nie będzie obowiązywać.
c) jeżeli jedna strona umowy wyraźnie oświadczy pisemnie, ze umowa nie zostanie przez nią wykonana

§ 14 Prawa przy nie wykonaniu umowy

1. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, strona nie będąca w zwłoce jest uprawniona do:
a) odstąpienia od umowy
i/lub
b) roszczenia odszkodowania tytułem niewykonania umowy lub
c) zmagazynowania towaru na rachunek strony będącej w zwłoce w dowolnym, przeznaczonym do tego miejscu, jeżeli Sprzedający wraz z udzieleniem terminu dodatkowego zawiadomił o zmagazynowaniu towaru w dowolnym miejscu
2. Prawa wynikające z pkt. 1 lit. a) i b) przysługują równie w przypadkach, w których odpowiednio do §13 pkt.8 nie wymaga się udzielenia terminu dodatkowego
3. W przypadku dochodzenia prawa o odszkodowanie tytułem niewykonania umowy, Sprzedający może dokonać zastępczej sprzeda y towaru, a Kupujący zastępczego zakupu towaru. Tą transakcję należy przeprowadzić w ciągu siedmiu dni roboczych po upływie terminu dodatkowego wzgl. wystąpieniu faktu niewykonania umowy (§13, pkt.8), w sposób odpowiedni do wytycznych zawartych w załączniku nr I.
4. Roszczenie o odszkodowania tytułem niewykonania umowy może być ustalone na podstawie różnic cenowych pomiędzy ceną umowy a ceną sprzeda y/zakupu w danym dniu. Ustalenie ceny następuje według wytycznych zamieszczonych w załączniku nr.I i według wyboru strony nie będącej w zwłoce poprzez:
a) Izbę Zbożowo-Paszową
lub
b) właściwy sąd polubowny
5. Dniem ustalenia ceny jest dzień roboczy następujący po upływie terminu wykonania umowy bądź terminu dodatkowego, jeśli taki został udzielony. Odpowiednio obowiązuje w przypadkach § 13 pkt. 8.
6. Koszty ustalenia ceny ponosi strona będąca w zwłoce.
7. Strona nie będąca w zwłoce, powiadamia niezwłocznie drogą pisemną (§36) po upływie terminu dodatkowego bądź zaistnieniu jednego z wypadków wymienionych w §13 pkt. 8 . , z jakich, jej przysługujących praw chce skorzystać. O ile strona nie będąca w zwłoce korzysta z przysługującego jej prawa do przeprowadzenia transakcji sprzeda y/zakupu zastępczego, to zawiadamia ona niezwłocznie stronę będącą w zwłoce o zamiarze przeprowadzenia takiej transakcji.
8. jeżeli strona nie będąca w zwłoce nie dotrzyma postanowienia przewidzianego w pkt. 7, to przysługuje jej tylko prawo do ustalenia ceny. To samo obowiązuje, jeżeli zaplanowana transakcja sprzeda y/zakupu zastępczego nie doszła do skutku.
9. Właściwy sąd polubowny jest uprawniony, a na wniosek jednej ze stron zobowiązany, do sprawdzenia prawidłowości przeprowadzonej transakcji zastępczego zakupu/sprzeda y zgodnie z pkt. 3 lub ustalenia ceny odpowiednio do pkt. 4 lit. a.) W przypadku, gdy okaże się przy sprawdzeniu prawidłowości przeprowadzonych transakcji zastępczego zakupu/sprzeda y lub ustalenia ceny, i nie przeprowadzono ich zgodnie z przepisami lub jest w sposób oczywisty krzywdzący dla jednej ze stron, to sąd polubowny, uwzględniając sytuację na rynku – sam wyznacza różnicę w cenie.

§ 15 Przeszkody w wykonaniu umowy

1. W przypadku, gdy po zawarciu umowy, wykonanie jej jest niemożliwe na skutek działania siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, jak. np. klęska żywiołowa, zakaz importu lub exportu, rozporządzenia urzędów bądź też inne okoliczności, które są niezależne od stron umowy, a uniemożliwiają wykonanie kontraktu, to uważa się umowę, bądź jej niewykonaną część za nieważną. Druga strona umowy musi być o wymienionych wydarzeniach poinformowana niezwłocznie po ich ogłoszeniu. Naruszenie tego obowiązku wyklucza skuteczność prawną uznania przeszkody jako powodu niewykonania umowy.
2. jeżeli wykonanie umowy uniemożliwiają po ar, strajk, rozruchy, protesty pracownicze, zamieszki, awaria urządzeń portowych, blokada załadunku lub inne podobne okoliczności to termin wykonania umowy przedłuża się o czas trwania zakłócenia, o ile poszkodowany niezwłocznie po ich ogłoszeniu bądź przy rozpoczęciu terminu wykonania umowy zawiadamia drugą stronę o tych przeszkodach.
3. Poszkodowany powołujący się na przeszkodę w wykonaniu umowy, winny jest przedstawić odpowiedni dowód na żądanie drugiej strony kontraktu.

VII Wykonanie umowy pod względem ilości

§ 16 Waga

1. Przy umowach na bazie FCA, ex Works i załadunkiem na wagony lub samochody, wagą ostateczną jest waga ustalona w miejscu załadunku towaru. Jeśli nie ma wagi w miejscu załadunku towaru, to obowiązuje waga ostateczna stwierdzona w miejscu przeznaczenia.
2. Przy umowach na bazie CPT, CIP, DDU, DDP do danego miejsca przeznaczenia, wagą ostateczną jest waga ustalona w miejscu rozładunku towaru.
3. Ka da ze stron ma prawo przebywać przy ustaleniu wagi lub też może być reprezentowana przez swoich przedstawicieli.

§ 17 Wykonanie części umowy

Przy umowach przewidujących dostawy lub odbiory w częściach, w różnych terminach tolerancja ilościowa znajduje zastosowanie do ka dej części umowy. Obowiązują odpowiednio przepisy § 18.

§ 18 Tolerancja ilościowa

1. Zawarta w umowie przy definicji ilości klauzula +/- „X” % uprawnia Sprzedającego przy sprzeda y z dostawą i Kupującego przy zakupie z odbiorem towaru, do dostarczenia i/lub odebrania do „X” % mniej lub więcej umownie uzgodnionej ilości. Ilość tą rozlicza się po cenie jak w umowie. Klauzuli tej nie stosuje się w przypadku nie wykonania umowy.
2. Zawarta w umowie przy definicji ilości klauzula „ca”. czyli „circa” (około) lub inne podobne temu określenie oznacza tolerancję ilościową 5% zgodnie z definicją jak w pkt. 1. Klauzuli „ca”. czyli „ circa” (około) nie stosuje się w przypadku nie wykonania umowy.
3. W celu wykorzystania tolerancji ilościowych zdefiniowanych w pkt 1. i 2. Kupujący/Sprzedający zobowiązani są do zdeklarowania wykorzystania poszczególnych klauzul najpóźniej ostatniego dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia dostaw/odbiorów z danej umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku umowa musi być zrealizowana w 100 %-ach.
4. W wypadku gdy umownie ustaloną ilość towarów ograniczono do dwóch wielkości „od – do”, np. od 100 do 150 ton, to przy umowie z dostawą – Sprzedający, a przy umowie z odbiorem – Kupujący, decydują o ilości towarów do dostarczenia wzgl. do odebrania w zakresie uzgodnionej ilości. W wypadku niewykonania umowy, za podstawę rozliczenia uważa się średnią ilość towaru.

§ 19 Umowa „wash-out”

W nadzwyczajnych warunkach dopuszcza się możliwość zawierania umów tzw. „wash-out” (z ang.”wymycie, wyczyszczenie”), czyli umowy odwrotnej do umowy dostawy/odbioru zawartej i obowiązującej między stronami. W przypadku zawarcia umowy „wash-out” nie następuje fizyczna dostawa towaru, a rozliczenie pomiędzy stronami takiej umowy następuje poprzez wymianę odpowiednich dokumentów ( umowy, faktury).
Zawarcie umowy „wash-out” musi odbyć się za zgodą obu stron i może dotyczyć całej ilości towaru lub jego części zdefiniowanej w umowie dostawy/odbioru i zawiera takie same warunki kontraktowe jak w zawartej i obowiązującej umowie dostawy/odbioru z wyjątkiem ceny. Ustalenie ceny w umowie „wash-out” odbywa się za obopólną zgodą obu stron. W przypadku braku jednomyślności, strony mogą zlecić ustalenie ceny Izbie Zbożowo – Paszowej zgodnie z zał. nr. V lub też Sądowi Polubownemu. Niewykonanie umowy „wash-out” przez jedną ze stron pociąga za sobą konsekwencje związane z § 14 w poł. z § 32. Przy rozliczeniu umowy „wash-out” nie stosuje się tolerancji ilościowej.

VIII Wykonanie umowy pod względem jakości

§ 20 Jakość i właściwości (kondycja) towaru

O ile w umowie brakuje uzgodnień dotyczących jakości handlowanych towarów, to dostarcza się towar średniej jakości. Towar musi być zdrowy .

§ 21 Towar według prób

1. Jeśli towar jest sprzedawany na warunkach jakościowych „według prób”, miarodajna jest jedynie określona próba.
2. Przy sprzeda y towaru „według prób”, dopuszcza się małe odchylenia w kolorze, wielkości ziarna, stopniu rozdrobnienia, konsystencji i zanieczyszczeniach.

§ 22 Zakup na akceptację próbki lub na próbną dostawę

1. Przy zakupie na akceptację próbki i/lub na próbną dostawę Kupujący zawiadamia Sprzedającego o swojej decyzji do godz.17 następnego dnia roboczego po dniu, w którym została dostarczona próbka lub próbna dostawa.
2. Dla towarów, których jakość może być ustalona wyłącznie przez badania specjalistyczne (np. analizy chemiczne lub techniczne, próby wypiekowe i badanie energii kiełkowania) przedłuża się ten termin o czas niezbędny na dokonanie koniecznych i niezwłocznie przedsięwziętych badań.
3. jeżeli Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o swojej decyzji w terminach przewidzianych w pkt. 1 i 2 to uważa się jego zachowanie jako rezygnację z zakupu.

IX Wady jakościowe

§ 23 Odchylenia od parametrów jakościowych ustalonych w umowie

Przy odchyleniach od specjalnie uzgodnionych cech jakości (np. zanieczyszczenia, wilgotność, gęstość), potrącenia tytułem jakości gorszej od uzgodnionej następują według dokonanych przez strony umowy uzgodnień. Jeżeli w umowie takich uzgodnień nie zawarto, lub jeżeli stwierdzone odchylenia przekraczają górną/dolną granicę w umownie ustalonej skali obrachunku, to Kupujący ma prawo do odrzucenia towaru. Odpowiednie zastosowanie znajdują tu przepisy zawarte w § 29 ustęp 6 do 7

§ 24 Substancje szkodliwe

jeżeli zawartość substancji szkodliwych w dostarczanym towarze przekracza ustawowo ustalone limity, to Kupujący ma prawo do odrzucenia takiego towaru. Odpowiednie zastosowanie znajdują tu przepisy zawarte w § 29 ustęp 6 do 7.

§ 25 Gęstość

1. Przy sprzeda y towaru z rozpiętością gęstości (np.75/76kg), uważa się umowę za wykonaną przez Sprzedającego, jeżeli ten dostarcza towar o gęstości niższej. O ile gęstość dostarczanego towaru nie osiąga dopuszczalnej wartości minimalnej, to podstawą obliczenia wartości do potrąceń jest średnia gęstość z rozpiętości (np. 75,5 kg).
2. Jeżeli przy dostawie towaru wyniknie różnica w gęstości, to ustalenie gęstości powinno się odbyć przez strony umowy wspólnie, wzgl. ich przedstawicieli lub te przez zaprzysięgłego próbobiorcę lub wagowego. Koszty ponosi strona przegrywająca.
3. Za ka dy kilogram gęstości poniżej tej, która została uzgodniona, potrąca się 1% ceny kontraktowej. Należy przy tym uwzględnić części dziesiętne dla niepełnej gęstości.

§ 26 Próbobranie

1. Pobranie próby jest powinnością Kupującego i następuje w miejscu wykonania umowy.
2. Sprzedający ma prawo być obecnym przy pobieraniu próby osobiście lub w osobie mianowanego przedstawiciela. Próbobranie musi nastąpić przez zaprzysiężonego próbobiorcę.
3. Jeżeli miejscem wykonania umowy jest miejsce załadunku towaru, to Kupujący powiadamia Sprzedającego najpóźniej przy wystawieniu harmonogramu odbiorów o zamiarze skorzystania ze swojego prawa do przeprowadzenia próbobrania przy załadunku.
4. Jeżeli miejscem wykonania umowy jest miejsce rozładunku towaru, to Sprzedający powiadamia Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze skorzystania ze swojego prawa do nadzorowania próbobrania przy rozładunku w miejscu odbioru.
5. Próbobranie przeprowadza się stosownie do przepisów dla pobierania prób, zgodnie z odpowiednimi normami UE dla każdego środka transportu oddzielnie. Parametry jakościowe zdefiniowane w kontrakcie muszą być spełnione dla każdego środka transportu oddzielnie, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 27 Analiza i analiza dodatkowa

1. Jeśli w umowie przewidziane są parametry jakościowe, których ustalenie możliwe jest tylko przy pomocy specjalistycznych badań, Kupujący jest uprawniony do przeprowadzenia odpowiedniej analizy, niezwłocznie po zakończeniu rozładunku i równoczesnym poinformowaniu o tym Sprzedającego.
2. Obu stronom umowy przysługuje prawo, bezzwłocznie po otrzymaniu wyniku z pierwszej analizy i okazaniu jej drugiej stronie umowy, do zlecenia przeprowadzenia analizy dodatkowej. W takich przypadkach podstawową rozliczenia jest średnia obu analiz.
3. W przypadku, gdy na podstawie przeprowadzonej analizy i/lub analizy dodatkowej ustalono, i konieczne są potrącenia, to całkowite koszty obu analiz ponosi Sprzedający. Kupującego obciążają natomiast wszystkie koszty w przypadku, gdy nie stwierdzono uchybienia i potrącenia nie są konieczne.
4. Próby mają być zbadane w laboratoriach akredytowanych/certyfikowanych według aktualnie obowiązujących norm EN ISO IEC 17025/2000 lub innych, równoznacznych norm zgodnie z zapisami załącznika II A.

§ 28 Reklamacja

1. Kupujący winien jest przesłać Sprzedającemu drogą pisemną (§36) reklamację towaru z powodu odchyleń we właściwościach i/lub jakości najpóźniej drugiego dnia roboczego po zakończeniu rozładunku towaru. Przy odchyleniach od parametrów jakości, których ustalenie umożliwia wyłącznie szczegółowa analiza, termin ten ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
2. Za wady ukryte w towarze, które nie są zawarte w § 24 i nie są znane obu stronom umowy, Sprzedający odpowiada tylko wtedy, jeżeli ich wykrycie i dochodzenie praw ze strony Kupującego nastąpią w przeciągu 20 dni roboczych od momentu przejęcia towaru.
3. Kupujący jest zobowiązany, po wykryciu wad ukrytych w towarze (ust. 2), donieść o tym niezwłocznie drogą pisemną (§36) Sprzedającemu.
4. Strona reklamująca towar, odpowiedzialna jest za niezwłoczne zabezpieczenie dowodów.
5. Reklamacja nie zwalnia Kupującego z obowiązku uiszczenia zapłaty za przyjęty towar. Rozliczenie reklamacji jest przedmiotem odrębnych uzgodnień pomiędzy stronami .

§ 29 Dochodzenie roszczeń tytułem gorszej kondycji i jakości towaru

1. jeżeli towar nie odpowiada parametrom jakościowym jak uzgodniono w umowie, Kupujący jest uprawniony do żądania odszkodowania za niższą wartość towaru.
2. W przypadku poważnych odchyleń od ustalonych parametrów towaru, Kupujący jest uprawniony do żądania odebrania w ciągu 2 dni roboczych dostarczonego mu towaru przez Sprzedającego, do zwrotu zapłaconej ceny, jak równie z tym związanych kosztów i odsetek. Równie przy występujących ukrytych wadach i odchyleniach, których ustalenie następuje przez analizę, Kupujący może zażądać prawa do zwrotu towaru, jeżeli towar da się zidentyfikować.
3. Prawo do zwrotu towaru odpowiednio do ust. 2 nie znajduje zastosowania, jeżeli Kupujący w międzyczasie całkiem albo częściowo przekazał towar dalej lub też podczas przyjęcia do magazynu naruszył towar, lub też przez nieodseparowanie towaru lub nieprzedsięwzięcie innych właściwych kroków tożsamość towaru nie może być dowiedziona.
4. Poza prawem do zwrotu towaru, Kupujący może zażądać dostawy zastępczej towaru zgodnego z umową. Kupujący musi powiadomić Sprzedającego najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu ostatecznych wyników badań laboratoryjnych o żądaniu dokonania dostawy zastępczej. W innym wypadku, przysługuje mu jedynie prawo do odszkodowania za niższą wartość towaru ni uzgodniono w umowie.
5. Sprzedający ze swej strony ma prawo, do wykonania jednorazowej dostawy zastępczej za zwrócony towar. O skorzystaniu z tego prawa musi on powiadomić Kupującego w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu ostatecznych wyników badań laboratoryjnych.
6. W przypadku ust. 4 i 5 przysługuje Sprzedającemu prawo do wykonania dostawy zastępczej w terminie 2-tygodniowym od momentu powiadomienia przez Kupującego o konieczności dokonania dostawy zastępczej. W przypadku gdy w ciągu tego terminu nie nastąpi żadna dostawa, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, bądź zgodnie z § 14 zlecenia ustalenia ceny i zażądania od Sprzedającego zwrotu różnicy w cenie oraz kosztów ustalenia ceny. Ostatnim wiążącym dniem, jest ostatni dzień roboczy nazwanego 2-tygodniowego terminu.

X Zapłata

§ 30 Miejsce zapłaty

Miejscem dokonania zapłaty jest siedziba Sprzedającego wzgl. podany przez niego bank.

§ 31 Zapłata

1. W wypadku gdy strony nie uzgodniły inaczej, to zapłata ceny za towar powinna nastąpić na podstawie faktury, oraz za okazaniem Kupującemu duplikatu listu przewozowego, oryginalnego konosamentu, dowodu przyjęcia (PZ) lub podobnego dokumentu, przelewem bankowym, bez potrąceń, w ciągu jednego dnia roboczego po prezentacji.
2. Przekazanie towaru zastępuje prezentację dokumentów.
3. Kupujący nie ma prawa do wstrzymania zapłaty należnej Sprzedającemu tytułem kupna towarów lub kompensaty wierzytelności, chyba że Sprzedający zaprzestanie regulowania swoich płatności lub też istnieją przesłanki, że taka sytuacja nieuchronnie wystąpi. Zakaz wstrzymania zapłaty i/lub kompensaty wierzytelności nie obowiązuje w przypadku roszczeń bezspornych lub uznanych prawnie.

§ 32 Z włoka w zapłacie

1. jeżeli zapłata nie następuje stosownie do terminu uzgodnionego w umowie, oznacza to, że Kupujący jest w zwłoce z zapłatą nawet bez konieczności otrzymania wezwania do zapłaty od Sprzedającego.
2. W wypadku zwłoki w zapłacie Sprzedającemu przysługuje oprócz prawa wniesienia pozwu o zapłatę do sądu polubownego ( po udzieleniu terminu dodatkowego w myśl §13 ust. 4 ) z zastrzeżeniem skorzystania z jego pozostałych praw wynikających z § 14, prawo do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę, począwszy od pierwszego dnia zwłoki w zapłacie. Do skorzystania z pozostałych, należnych mu praw wynikających z § 14, Sprzedający winien jest w myśl § 13 ust. 4 udzielić Kupującemu terminu dodatkowego wynoszącego trzy dni robocze. Przy umowach na realizację dostaw lub odbiorów towaru w ratach lub dostawach częściowych, Sprzedający ma prawo do skorzystania z praw wynikających z § 14 w stosunku do rat i/lub dostaw częściowych, które są jeszcze do wykonania, dopiero po wezwaniu Kupującego do zapłacenia w ciągu 5 dni roboczych przedpłaty lub przedłożenia w tym czasie nieodwołalnej gwarancji bankowej dla zabezpieczenia płatności przed dostarczeniem następnej raty i/lub dostawy częściowej a Kupujący tego wezwania po upływie udzielonego mu przez Sprzedającego terminu dodatkowego wynoszącego jeden dzień roboczy, nie wypełni.
3. jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące zdolności kredytowej Kupującego, znajduje zastosowanie ust. 2 , równie wtedy, jeśli w umowie ustalono inne warunki zapłaty za towar.

§ 33 Zastrzeżenie prawa własności

1. Towar wzgl. towarzyszące mu dokumenty pozostają własnością Sprzedającego a do całkowitej zapłaty wszystkich (równie przyszłych wierzytelności wynikających z bieżących transakcji handlowych, jak np. przedpłata na kolejna partię towaru) zobowiązań przez Kupującego.
2. Kupujący może odsprzedać dostarczony towar tylko pod warunkiem, że poinformuje kolejnego nabywcę o istnieniu powyższej klauzuli zastrzeżenia prawa własności.
3. jeżeli towary zostaną połączone lub pomieszane w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, Sprzedający stanie się współwłaścicielem całości. Udział we współwłasności oznacza się według stosunku wartości towarów połączonych lub pomieszanych

XI Postanowienia ogólne

§ 34 Prawo stosowane

Umowa podlega prawu polskiemu.

§ 35 Dni robocze

1. Jako dni robocze uznaje się dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel, dni świątecznych ogłoszonych przez władze państwa oraz 24 i 31 grudnia.
2. Dnia zawarcia umowy i dnia wpłynięcia powiadomienia o udzieleniu terminu dodatkowego, nie uwzględnia się przy obliczaniu długości terminu dodatkowego.
3. Dla powiadomień, które nadejdą po godz. 16 danego dnia roboczego, przyjmuje się jako datę ich nadejścia następny dzień roboczy.

§ 36 Zawiadomienia

1. Pojęcie „pisemnie” obejmuje zarówno przekazanie wiadomości pocztą, teleksem jak równie każdą inną formą szybkiego przekazania wiadomości tj. np. telefaksem lub pocztą elektroniczną (E-Mail).
2. Makler przy sprzeda y lub zakupie musi niezwłocznie przekazać wszystkie zawiadomienia dalej.

§ 37 Wygaśnięcie roszczeń z umów i ich przedawnienie

1. Umowa wygasa samoistnie, jeżeli w ciągu 3 m-cy od upływu terminu jej wykonania ustalonego w umowie, nie nastąpi pisemne wezwanie z żądaniem jej wykonania.
2. jeżeli w ciągu terminu, wymienionego w ust. 1 nastąpi wezwanie do wykonania umowy i strona wzywająca nie dochodzi swoich praw wynikających z umowy w ciągu trzech miesięcy od daty wezwania, to uważa się umowę za wygasłą bez wzajemnych roszczeń. Powyższe nie dotyczy przepisów § 15.

XII Sąd polubowny

§ 38 Sąd polubowny

1. Wszystkie spory, jakie wynikają w związku z wymienionymi we wprowadzeniu transakcjami, jak równie spory zaistniałe na tle zawartych umów, są wyłączone spod zwyczajnej drogi sądowej i podlegają jurysdykcji sądów polubownych przy izbach gospodarczych.
Właściwym sądem jest sąd polubowny uzgodniony pomiędzy 2. zainteresowanymi stronami sporu.
3. Postępowanie polubowne odbywa się według regulaminu właściwego sądu polubownego, obowiązującego w dniu wniesienia pozwu. Przedstawione przepisy znajdują zastosowanie przy sprawach spornych 4. pomiędzy stronami umowy, stronami pośredniczącymi w zawarciu umowy (maklerzy) jak równie pomiędzy stronami pośredniczącymi a stronami umowy.

Załącznik I

Wytyczne do dokonywania transakcji zastępczych i ustalania ceny

A. Transakcje zastępcze ( sprzeda , zakup)

1. Transakcja zastępcza ma na celu,
• przy konieczności sprzeda y zastępczej towaru na rynku, uzyskanie możliwie najwyższej ceny,
• przy konieczności zakupu zastępczego towaru na rynku, nabycie towaru na rynku po możliwie najniższej cenie.
2. Strona nie będąca w zwłoce i dokonująca transakcji zastępczej ma prawo wykluczyć ofertę zakupu/sprzeda y zastępczej pochodzącej od strony będącej w zwłoce lub od firmy powiązanej z nią kapitałowo i/lub personalnie.

B. Ustalenie ceny

1. Izba Zbożowo-Paszowa dokonująca ustalenia ceny jest rzeczoznawcą. Orzeczenie Izby jest wystawione wg. jej najlepszej wiedzy i przy zastosowaniu określonych procedur. W przypadku gdy posiadane przez nią informacje/materiały nie wystarczają, powinna ona przed wydaniem orzeczenia przeprowadzić gruntowną analizę rynku jak równie uwzględnić notowania na odpowiedniej giełdzie towarowej. jeżeli wyniki badań wykazują odchylenia cenowe, to w kompetencji Izby le y decyzja o cenie, która będzie miarodajną. Jest ona uprawniona do odrzucenia niepoważnych i ekstremalnych propozycji cenowych, o ile te dotyczą stosunkowo małych albo zbyt dużych ilości i dlatego nie są cenami reprezentatywnymi.
2. Izba winna się podjąć ustalenia ceny równie wtedy, jeżeli w dniu ustalenia ceny dany towar w ogóle nie jest przedmiotem ofert. W swoim orzeczeniu kieruje się wtedy cenami obowiązującymi dla dnia przed i dnia po dniu wyznaczonym dla ustalenia ceny, jak równie cenami towarów, których cel przeznaczenia jak i zwyczaj zawarcia transakcji handlowych są porównywalne.
3. W wypadku gdy dla ustalenia ceny niezbędne są dane o szczególnych właściwościach lub cechach towaru, to Izba może zasięgnąć koniecznych informacji w kompetentnych urzędach, instytucjach i organizacjach. O ile zdobyte informacje zostaną przez Izbę wykorzystane przy ustaleniu ceny, musi ona to podać w swoim ateście.
4. Mianowany i uprawniony przedstawiciel Izby podpisuje atest osobiście swoim nazwiskiem. W swojej własnej dokumentacji Izba musi zaznaczyć w jaki sposób doszła do ustalenia ceny, ażeby mogła ona udzielić koniecznej informacji, na wypadek sprawdzenia prawidłowości ustalenia ceny przez sąd polubowny.

C. Prowizja przy transakcjach zastępczych i opłaty za orzeczenie ceny

O wysokości opłaty za ustalenie ceny transakcji zastępczej decyduje Izba Zbożowo – Paszowa.

Załącznik II

Warunki pobierania prób

A. Pobieranie próbek

Pobieranie prób dla zbóż i surowców paszowych odbywa się wg. odpowiednich nor m EU.

B. Uszkodzenie/kondycja towarów

jeżeli dostarczony towar jest uszkodzony lub w złej kondycji, to należy go podczas rozładunku starannie odseparować i określić rodzaj uszkodzenia. Z każdego rodzaju uszkodzenia, niezależnie od ilości towaru i liczby odbiorców, należy bezpośrednio po zakończeniu rozładunku pobrać cztery próby i je zapieczętować lub zaplombować. Torebki z próbami należy odpowiednio oznaczyć jakiej ilości i rodzaju uszkodzenia dotyczą. Na życzenie jednej ze stron umowy pobiera się wspólnie dodatkowe próby, umieszcza się je w nieprzepuszczających powietrza naczyniach i zapieczętowuje się je lub plombuje.

C. Analizy

1) Przy przyjęciu wzgl. odbiorze towaru Kupujący, bądź jego przedstawiciel winny jest w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia próbobrania przesłać próby do uzgodnionego laboratorium analitycznego. Nie jest koniecznym powiadomienie o tym Sprzedającego. Otrzymany atest z analizy Kupujący winien jest przesłać Sprzedającemu w ciągu 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
2) Ka da ze stron posiada prawo do zlecenia przeprowadzenia analizy dodatkowej. Druga strona umowy winna zostać poinformowana o wynikach pierwszej analizy a ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania atestu z pierwszej analizy.
3) Ka dej ze stron przysługuje prawo do zażądania przeprowadzenia trzeciej analizy w dowolnym czasie. Drugą stronę umowy należy o tym powiadomić pisemnie najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania atestu z drugiej analizy. Wyniki trzeciej analizy są brane pod uwagę tylko wtedy, gdy wyniki pierwszej i drugiej analizy dla danego parametru jakościowego ró nią się od siebie o więcej ni 0,2 punkty procentowe.

D. Rozliczenie na bazie przeprowadzonej analizy

Podstawę do rozliczenia dla każdorazowej wartości odpowiedniego parametru jakościowego tworzy średnia najbardziej zbliżonych do siebie wyników analiz, lub też przy takim samym odchyleniu, wynik analizy środkowej. Uzyskany wynik jest podstawą do rozliczeń jakościowych ( potrąceń/dopłat) dla danej partii towaru.

E. Koszty przesyłania próbek i koszty analizy

1. Koszty przesyłania próbek i koszty analizy za pierwszą analizę obciążają Sprzedającego.
2. Koszty przesyłania próbek i koszty analizy za drugą analizę obciążają wnioskodawcę.
3. Koszty przesyłania próbek i koszty trzeciej analizy ponoszą obie strony umowy po połowie. jeżeli wyniki trzeciej analizy nie upoważniają do dokonania potrąceń, to koszty analizy i przesyłania próbek pokrywa strona wnioskująca o ich przeprowadzenie.

F. Opisanie prób i świadectwo analizy

1. Opis prób musi zawierać następujące dane:
a) numer przeprowadzonej próby
b) miejscowość i dzień próbobrania
c) nazwisko dostawcy i odbiorcy
d) oznaczenie, nazwę i/lub numer środka transportu lub miejsca składowania
e) ilość i oznaczenie towaru reprezentowanego przez próbę, całkowitą ilość towaru, opakowanie i nazwę towaru
2. świadectwo analizy musi dodatkowo zawierać następujące dane:
f) rodzaj i wygląd pieczęci i/lub plomb
g) rodzaj i wygląd naczynia zawierającego próbę
h) wagę próby
3. Brakujące lub niedokładne dane mogą zostać uzupełnione bądź sprostowane, o ile nie ma wątpliwości co do tożsamości prób z dostarczonym towarem.

G. Przechowywanie prób

Pobierający próby są zobowiązani do przechowywania prób przez okres 6 miesięcy, o ile strony umowy nie postanowiły inaczej.

Załącznik III

Słownik zastosowanych określeń i definicji

A. Określenie terminów dostawy

a. „dostawa natychmiastowa” - oznacza dostawę w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy;
b. dostawa „niezwłoczna” - w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy;
c. „dostawa na początku miesiąca” - od 1 do 10 dnia danego miesiąca;
d. „dostawa w środku miesiąca” - od 11 do 20 dnia danego miesiąca;
e. „dostawa na koniec miesiąca” - od 21 do końca danego miesiąca;
f. „dostawa 1 połowa miesiąca” - od 1 do 15 dnia danego miesiąca;
g. „dostawa 2 połowa miesiąca” - od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca,
h. „dostawa w ciągu danego miesiąca” - w ciągu danego miesiąca;
i. „dostawa w ciągu okresu dwóch miesięcy” - w ciągu dwóch miesięcy w dowolnym dniu lub dowolnych dniach;
j. „dostawa w czasie dłuższym ni jeden miesiąc” - np. styczeń/maj w ciągu każdego miesiąca w mniej więcej równych miesięcznych partiach;
k. „dostawa sukcesywna” – w ciągu uzgodnionego terminu dostawy w mniej więcej równych ilościach.
Harmonogram dostaw – oznacza udzielenie pisemnej, wykonalnej dyspozycji załadunku przez Kupującego przy umowach z określeniem jak w Pkt I. lit. a-k.

B. Określenie terminów odbioru

l. „odbiór natychmiastowy” - oznacza odbiór w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy;
m. odbiór „niezwłoczny” - w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy;
n. „odbiór na początku miesiąca” - od 1 do 10 dnia danego miesiąca;
o. „odbiór w środku miesiąca” - od 11 do 20 dnia danego miesiąca;
p. „odbiór na koniec miesiąca” - od 21 do końca danego miesiąca;
q. „odbiór 1.połowa miesiąca” - od 1 do 15 dnia danego miesiąca;
r. „odbiór 2.połowa miesiąca” - od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca,
s. „odbiór w ciągu danego miesiąca” - w ciągu danego miesiąca;
t. „odbiór ciągu okresu dwóch miesięcy” - w ciągu dwóch miesięcy w dowolnym dniu lub dowolnych dniach;
u. „odbiór w czasie dłuższym ni jeden miesiąc” - np. styczeń/maj w ciągu każdego miesiąca w mniej więcej równych miesięcznych partiach;
v. „odbiór sukcesywny” – w ciągu uzgodnionego terminu dostawy w mniej więcej równych ilościach.
Harmonogram odbiorów - oznacza udzielenie pisemnej, wykonalnej dyspozycji załadunku przez Sprzedającego przy umowach z określeniem jak w Pkt II. lit. l-v.

C. Podstawowe definicje terminów miejsca wykonania umowy/odbioru w myś l Incoterms 2000

EXW = Ex Works ( Z zakładu ... wymienione z nazwy miejsce )
FCA = Free Carrier ( Franko przewoźnik … wymienione z nazwy miejsce )
CPT = Carriage Paid To ( Przewóz opłacony do ... wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia )
CIP = Carriage and Insurance Paid To ( Przewóz i ubezpieczenie opłacone do ... wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia )
DDU = Delivered Duty Unpaid ( Dostarczone, cło nie opłacone ... wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia )
DDP = Delivered Duty Paid ( Dostarczone, cło opłacone ... wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia

EU-REDcert-510-75130192