Towarowe Biuro Duet

Polityka prywatności

Polityka prywatności - Klient

Drogi kliencie!
Dbamy o twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

INFORMACJA O TWOICH DANYCH

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi danymi:

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w celu dalszej współpracy chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych oraz zasadach na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku,

Jakie dane przetwarzamy?

Dane, które są zbierane w ramach zawieranych kontaktów oraz umów kupna-sprzedaży oraz świadczonych usług.

Kto jest administratorem Państwa Danych?

Administratorem Państwa danych jest Towarowe Biuro DUET Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000096691, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 583-10-18-229 z kapitałem zakładowym— wpłaconym: 501 000,00zł.

Kto jest odbiorca Państwa danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Towarowe Biuro DUET Spółka Akcyjna. Przedmiotowe dane nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych m.in. organom ścigania, lip,

W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa dane?

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

  • w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy, której stronami są Towarowe Biuro DUET Spółka Akcyjna oraz Państwo będąc naszym klientem.
  • do celów rachunkowych i podatkowych

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nie przedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

Do kogo można się zwrócić po dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych?

Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych, dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (GIODO) w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy pisać do naszego Inspektora Danych osobowych na adres: en@tbduet.pl z dopiskiem „RODO"


EU-REDcert-510-75130192